Ochrona danych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest SWAN LASER CLINIC ul. Wysoka 8A 41-200 Sosnowiec, dalej zwana „SWAN LASER CLINIC”.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– przedstawienia oferty usług własnych, informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania SWAN LASER CLINIC na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów),
– zawarcia i realizacji zawartej umowy, na podstawie art.6 ust.1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi księgowe, opiniowania prawnego.
Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia posiadasz prawo żądania od Administratora:
– dostępu do swoich danych osobowych (art15 RODO),
– prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO),
– prawo do usunięcia danych (art.17 RODO),
– prawo do ograniczenia przetwarzana (art.18 RODO),
– prawo do przeniesienia danych (art.20 RODO),
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO).
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usług świadczonych przez SWAN LASER CLINIC.

Administrator.

Administracja: LS WEB Technologie
Call Now Button